I rest my case. (YouTube)

Hat tip to Trish Elliott